Trong tiếng Anh, cấu trúc câu cầu khiến thường xuyên được sử dụng khi bạn muốn nhờ hoặc yêu cầu ai đó làm việc gì. Bài học hôm nay iSpeaking sẽ giới thiệu với các bạn một số cấu trúc câu cầu khiến thường gặp trong tiếng Anh căn bản.

index3 Cấu trúc cầu khiến   Causative

1. To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì

I’ll have Peter fix my car.

I’ll get Peter to fix my car.

2. To make sb do sth = to force sb to do sth = Bắt buộc ai phải làm gì

The bank robbers made the manager give them all the money.

The bank robbers forced the manager to give them all the money.

Đằng sau tân ngữ của make còn có thể dùng 1 tính từ: To make sb/sth + adjimages47 Cấu trúc cầu khiến   Causative

Wearing flowers made her more beautiful.

Chemical treatment will make this wood more durable

3. To let sb do sth = to permit/allow sb to do sth = để cho ai, cho phép ai làm gì

I let me go.

At first, she didn’t allow me to hold her hand but…

4. To help sb to do sth/do sth = Giúp ai làm gì

Please help me to throw this table away.

She helps me open the door.

Nếu tân ngữ của help là một đại từ vô nhân xưng mang nghĩa người ta thì không cần phải nhắc đến tân ngữ đó và bỏ luôn cả to của động từ đằng sau.

This wonder drug will help (people to) recover more quickly.

Nếu tân ngữ của help và tân ngữ của động từ sau nó trùng hợp với nhau, người ta sẽ bỏ tân ngữ sau help và bỏ luôn cả to của động từ đằng sau.

The body fat of the bear will help (him to) keep him alive during hibernation.

5. Một số cấu trúc câu ở thể bị động

imagesbc1 Cấu trúc cầu khiến   Causative

To have/to get sth done = làm một việc gì bằng cách thuê người khác

I have my hair cut. (Tôi đi cắt tóc – chứ không phải tôi tự cắt)

I have my car washed. (Tôi mang xe đi rửa ngoài dịch vụ – không phải tự rửa)

Theo khuynh hướng này động từ to want và would like cũng có thể dùng với mẫu câu như vậy: To want/ would like Sth done. (tuy nhiên cấu trúc này ít được dùng)

I want/ would like my car washed.

Câu hỏi dùng cho loại mẫu câu này là:

What do you want done to Sth?

What do you want done to your car?

Dưới đây là đoạn video tổng kết lại bài học của chúng ta. Các bạn chú ý theo dõi và ghi lại các ví dụ minh họa để tham khảo nhé!