speak up 300x200 Phân biệt cách phát âm của các từ dễ phát âm sai trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ viết giống nhau, hoặc cùng một gốc từ, nhưng lại có cách phát âm hoàn toàn khác nhau và ngược lại, nhiều từ viết khác nhau nhưng lại có cùng vần điệu khi phát âm.

Ví dụ : relative /’relətiv/ và relation / /ri’leiʃn/ hay weight //’weit/ và height  /hait/

Hoặc có trường hợp, một số âm tiết không được phát âm trong từ, như âm p trong các từ psychology, psychic….

Bạn hãy cùng ispeaking nghe bài thơ sau đây và chú ý cách phát âm của các từ được tô đậm nhé.

Here is some pronunciation.
Ration never rhymes with nation, ( Ration không cùng vần điệu với nation)
Say prefer, but preferable,( phân biệt cách phát âm 2 từ này)
Comfortable and vegetable.
B must not be heard in doubt,( âm B không được phát âm trong từ doubt, debt và dumb)
Debt and dumb both leave it out.
In the words psychology ( âm P không được phát âm trong từ psychology, psychic, psychiatry, psychiatrist )
Psychic, and psychiatry,
You must never sound the p.
Psychiatrist you call the man
Who cures the complex, if he can.
In architect, chi is k.( phát âm chi trong từ architect như âm k )
In arch it is the other way
Please remember to say iron ( từ iron và lion cùng vần điệu với nhau)
So that it’ll rhyme with lion.
Advertisers advertise, ( phân biệt cách phát âm phần bôi đen)
Advertisements will put you wise.
Time when work is done is leisure ( từ leisure và pleasure cùng vần điệu với nhau)
Fill it up with useful pleasure.
Accidental, accident ( phân biệt cách phát âm phần bôi đen)
Sound the g in ignorant.
Relative, but relation,
Then say creature, but creation. ( phân biệt cách phát âm 2 từ này)
Say the a in gas quite short, ( phát âm nhẹ âm a trong từ gas)
Bought remember rhymes with thwart ( bought và thwart cùng vần điệu với nhau)
Drought must always rhyme with bout ( Drought và bout cùng vần điệu với nhau)
In daughter leave the gh out. ( âm gh không được phát âm trong từ daughter)
Wear a boot upon your foot. ( boot và foot cùng vần điệu với nhau)
Root can never rhyme with soot.( phân biệt cách phát âm root và soot)
In muscle, sc is s, ( âm sc trong muscle được phát âm là s)
In muscular, it’s sk, yes!( âm sc trong muscular được phát âm là sk)
Choir must always rhyme with wire,  ( Choir ,wire, liar cùng vần điệu với nhau)
That again will rhyme with liar.
Then remember it’s address.( address và posses cùng vần điệu với nhau)
With an accent like posses.
G in sign must silent be, ( âm g không được phát âm trong từ sign)
In signature, pronounce the g.( âm g được phát âm rõ trong từ signature)
Please remember, say towards ( towards và board cùng vần điệu với nhau)
Just as if it rhymed with boards.
Weight‘s like wait, but not like height.( weight và wait cùng vần điệu- chú ý phân biệt với height và might cùng vần điệu)
Which should always rhyme with might.
Sew is just the same as so, ( sew và so cùng vần điệu)
Tie a ribbon in a bow.
When You meet the queen you bow, ( bow ( quỳ)  và how có cùng vần điệu- phân biệt với bow ( nơ bướm)
Which again must rhyme with how.
In perfect English make a start.
Learn this little rhyme by heart.
phát âm tiếng anh, english pronunciation, pronunciation poem, english phonetics, phân biệt cách phát âm tiếng Anh, phân biệt từ Tiếng Anh
phát âm tiếng anh, english pronunciation, pronunciation poem, english phonetics, phân biệt cách phát âm tiếng Anh, phân biệt từ Tiếng Anh
phát âm tiếng anh, english pronunciation, pronunciation poem, english phonetics, phân biệt cách phát âm tiếng Anh, phân biệt từ Tiếng Anh
phát âm tiếng anh, english pronunciation, pronunciation poem, english phonetics, phân biệt cách phát âm tiếng Anh, phân biệt từ Tiếng Anh
phát âm tiếng anh, english pronunciation, pronunciation poem, english phonetics, phân biệt cách phát âm tiếng Anh, phân biệt từ Tiếng Anh